Tình trạng hiện tại:
Diamond icon
Diamond Member is
by Invitation Only
Pointer for Progress Bar
Thành viên Thường
Gửi tiền ít hơn
250 Triệu VND
Pointer for Progress Bar
Thành viên Đồng
Gửi tiền tối thiểu
250 Triệu VND
Pointer for Progress Bar
Thành viên Bạc
Gửi tiền tối thiểu
2 Tỷ VND
Pointer for Progress Bar
Thành viên Vàng
Gửi tiền tối thiểu
5 Tỷ VND
Pointer for Progress Bar
Thành viên Bạch Kim
Gửi tiền tối thiểu
20 Tỷ VND
Trạng thái hiện tại:
-
Tổng Tiền gửi hiện tại:
-
Số tiền cần thiết để nâng
bậc tiếp theo :
-
CẤP ĐỘ VIP
Thành viên Thường
Thành viên Đồng
Thành viên Bạc
Thành viên Vàng
Thành viên Bạch Kim
Ưu đãi sinh nhật lên đến
150,000 VND
lên đến
500,000 VND
lên đến
2,000,000 VND
lên đến
3,500,000 VND
lên đến
10,000,000 VND
Hoàn tiền casino trực tuyến 0.60% 0.65% 0.70% 0.80% 1.00%
Hoàn tiền thể thao 0.30% 0.30% 0.35% 0.40% 1.00%
Hoàn tiền trò chơi slots Khuyến mãi hấp
dẫn dành riêng
cho thành viên mới
500,000 VND 2,000,000 VND 3,500,000 VND 10,000,000 VND
Nâng cấp tiền thưởng 1 LẦN 1 LẦN 1 LẦN
2 LẦN

2 LẦN
Tần suất rút tiền - 50 200 500 1,000
Số tiền rút 30,000,000 VND 30,000,000 VND 30,000,000 VND
60,000,000 VND

60,000,000 VND
Phương thức rút tiền VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS
VND BANKS, CRYPTO OR CASH

VND BANKS, CRYPTO OR CASH

XEM THÊM THÔNG TIN

1. Chương trình này dành cho tất cả thành viên EACLUB.
2. Thành viên có thể nhận được những quyền lợi của bậc thành viên khi số tiền gửi tích lũy đạt đủ yêu cầu , thành viên VIP sẽ được tự động cập nhật vĩnh viễn sau một tháng
Ví dụ: Nếu số tiền gửi tích lũy 20 Tỷ VND vào tháng Năm , bạn sẽ trở thành hội viên Bạch Kim vĩnh viễn bắt đầu từ tháng Sáu.
3. Thành viên sẽ nhận tiền thưởng nâng cấp một khi bậc thành viên của họ được nâng cấp.
4. Phần trăm tiền hoàn trả sẽ được nâng cấp trong tháng dựa theo bảng bậc thành viên ở trên.
5. Thành viên có thể tận hưởng một tháng tiền thưởng sinh nhật, số tiền sẽ dựa theo cấp bậc thành viên hiện tại. Để nhận được chương trình này bạn có thể sẽ phải thông qua live chat và cung cấp Chứng Minh Thư Nhân Dân/Bằng Lái Xe để chứng thực.
6. Cấp bậc VIP của thành viên sẽ tồn tại vĩnh viễn.
7. EACLUB có quyền hủy quyền lợi thành viên VIP bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu thành viên vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Chung.
8. Điều Kiện và Điều Khoản Chung áp dụng.